Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ειδικά Θέματα της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ειδικά Θέματα της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Νέο πιστοποιημένο πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπορείτε να εγγραφείτε ανά ενότητα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ' αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Πληροφορίες
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=129897&menu=description
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=129897&menu=general

Η υλοποίηση του παρόντος προγράμματος θα επιτρέψει σε μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων (νομικών, δικαστών, μαχομένων ή ασκουμένων δικηγόρων, λοιπών κοινωνικών επιστημόνων -πτυχιούχων ή ευρισκομένων ακόμη στην εκπαιδευτική διαδικασία-, και εκπαιδευτικών, που εμπλέκονται στην στοιχειώδη ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αλλά και στελεχών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικής, περιφερειακής, τοπικής) ή και στελεχών μη κυβερνητικών οργανώσεων να καταρτισθούν και εξειδικευθούν σε ειδικά ζητήματα δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η κατάρτιση και η απόκτηση της απαιτουμένης εξειδικευμένης γνώσης θα επιτευχθούν κυρίως μέσω της εμπεριστατωμένης μελέτης και προσέγγισης
- των Αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλων των υπολοίπων διεθνών νομικών κειμένων (οικουμενικής ή περιφερειακής εμβέλειας)
- θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ανθρωπιστικού Δικαίου, της Ανθρωπιστικής Δράσης και συναφών ζητημάτων του Διεθνούς Δικαίου
- της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασίας κυρίως με διεθνείς ΜΚΟ και άλλους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών
- της εκπαίδευσης στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προώθησης της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
-της ανάπτυξης ικανότητας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου.
- των θεμάτων εκείνων που άπτονται των νέων αντιλήψεων περί της προσβολής και της προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (βιοηθική, βιοτεχνολογία).


Πρόγραμμα Δια-Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

"Ειδικά Θέματα της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου"
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθ. Παναγιώτης Γρηγορίου

Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα:
Τηλέφωνο: 2251036521
email: p.grigoriou@soc.aegean.gr
Facebook: https://www.facebook.com/events/796055100472301/?ref_dashboard_filter=upcoming
Ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=129897&menu=description

ΚΟΣΤΟΣ

Ενότητες και δίδακτρα ανά ενότητα

1.Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εκπαίδευση στην Ευρώπη (#129337) 80 €

2. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βιοτεχνολογίας: Οι Προοπτικές του Δικαίου του Περιβάλλοντος (#129939) 80 €

3. Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου (#129988) 80 €

4. Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (#124057) 80 €

5. Κοινοτικό Κεκτημένο και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (#124257) 80 €

6. Θεμελιώδη Κείμενα Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση την προστασία των προσφύγων/μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών (#124292) 80 €

7. Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δημοκρατία (#129819) 80 €

8. Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Εσωτερική και Ευρωπαϊκή Συνταγματική Τάξη (#130031) 80 €


Συνολικό Κόστος Παρακολούθησης Προγράμματος 580 €

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος

1η Διδακτική Ενότητα:
Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εκπαίδευση στην Ευρώπη (#129337)
Έναρξη: Δευτέρα 16/03/2015
Λήξη: Τρίτη 24/03/2015
2η Διδακτική Ενότητα:
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βιοτεχνολογίας: Οι Προοπτικές του Δικαίου του Περιβάλλοντος (#129939)
Έναρξη: Πέμπτη 26/03/2015
Λήξη: Πέμπτη 02/04/2015
3η Διδακτική Ενότητα:
Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου (#129988)
Έναρξη: Παρασκευή 03/04/2015
Λήξη: Σάββατο 18/04/2015
4η Διδακτική Ενότητα:
Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (#124057)
Έναρξη: Δευτέρα 20/04/2015
Λήξη: Κυριακή 03/05/2015
5η Διδακτική Ενότητα:
Κοινοτικό Κεκτημένο και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (#124257)
Έναρξη: Δευτέρα 04/05/2015
Λήξη: Κυριακή 17/05/2015
6η Διδακτική Ενότητα:
Θεμελιώδη Κείμενα Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση την προστασία των προσφύγων/μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών (#124292)
Έναρξη: Δευτέρα 18/05/2015
Λήξη: Κυριακή 31/05/2015
7η Διδακτική Ενότητα:
Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δημοκρατία (#129819)
Έναρξη: Τρίτη 02/06/2015
Λήξη: Κυριακή 14/06/2015
8η Διδακτική Ενότητα:
Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Εσωτερική και Ευρωπαϊκή Συνταγματική Τάξη (#130031)
Έναρξη: Δευτέρα 15/06/2015
Λήξη: Παρασκευή 26/06/2015